Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2006 σύμφωνα με τα IFRS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Αύξηση σε ποσοστό 100% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development το Α’ εξάμηνο του 2006, ο οποίος ανήλθε σε €67,1 εκατ. έναντι €33,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2005.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται κυρίως από τα έσοδα των Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos”, καθώς και από τις συνεχιζόμενες πωλήσεις κατοικιών της εταιρείας LAMDA Olympia Village. Σημειώνεται ότι πλέον δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Swissport LAMDA Hellas μετά την πώλησή της, τον Ιούνιο του 2005.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου LAMDA Development επιβεβαιώνει την επικέντρωση της εταιρείας στην ανάπτυξη, διαχείριση και επένδυση ακινήτων και αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

€ (εκατ.)Εκμετάλλευση Ακίνητης ΠεριουσίαςΠωλήσεις ΑκινήτωνΔιαχείριση ΈργωνΛοιπές ΔραστηριότητεςΣύνολο
Α’ εξάμηνο 200625,730,21,89,467,1
Α’ εξάμηνο 20052,014,03,613,933,5

Σημαντικά αυξήθηκαν και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας τα οποία διαμορφώθηκαν σε €44,6 εκατ. έναντι ζημιών €6,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμη και εάν αφαιρεθούν τα κέρδη από τις υπεραξίες των επενδυτικών ακινήτων τα αποτελέσματα θα είχαν διαμορφωθεί σε κέρδη €14,6 εκατ.

Η σημαντική βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2005 κατά € 51,4 εκατ. οφείλεται τόσο στην υπεραξία που προήλθε από την αναπροσαρμογή του εμπορικού κέντρου “The Mall Athens” στην εύλογη αξία κατά €30 εκατ. μετά την αφαίρεση του αναβαλλόμενου φόρου όσο και στην επιτυχή λειτουργία και διαχείριση των δύο Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων. Θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε επίσης η αναπροσαρμογή κατά €4,7 εκατ. του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. και η κερδοφόρα κατά €3,4 εκατ. μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΝΕ. Eπίσης, η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα κατά €5,4 εκατ., ποσό το οποίο αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά €7,2 εκατ. τα οποία πλέον, με την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων, αποτελούν δαπάνη που επιβαρύνει τα αποτελέσματα και δεν κεφαλαιοποιούνται όπως στο παρελθόν.

Σχετικά με την υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση του εμπορικού κέντρου “The Mall Athens” θα πρέπει να σημειωθεί ότι οφείλεται τόσο στην επιτυχημένη πορεία του εμπορικού κέντρου όσο και στην πτώση του συντελεστή κεφαλαιοποίησης (yield) σε σχέση με την αποτίμηση της 31/12/2005. Η χρήση χαμηλότερου συντελεστή κεφαλαιοποίησης για την αποτίμηση του εμπορικού κέντρου βασίζεται όχι μόνο στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς αλλά και στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την HSBC Luxembourg Sarl για τη μεταβίβαση του 50% των μετοχών που κατέχει η LAMDA DEVELOPMENT στο εμπορικό κέντρο. Η συγκεκριμένη συναλλαγή η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί υποχρέωσε, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π (ΔΛΠ 40), την εταιρεία να αποτιμήσει την αξία του εμπορικού κέντρου στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς. Επισημαίνεται ότι το οικονομικό όφελος από την επικείμενη συναλλαγή δεν έχει απεικονιστεί εξολοκλήρου στα αποτελέσματα εφόσον αναμένεται η ολοκλήρωσή της.

Η μητρική εταιρεία LAMDA Development S.A, παρουσίασε κέρδη ύψους €33,4 εκατ. έναντι κερδών €0,7 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2005. Η σημαντική αύξηση των κερδών οφείλεται στην αντιστροφή πρόβλεψης για υποτίμηση ύψους €38,7 εκατ. της αξίας της εταιρείας LAMDA Olympia Village, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την 31/12/2003, ενώ η εν λόγω αντιστροφή πρόβλεψης δεν επηρεάζει τα ενοποιημένα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα επίσης έχουν επηρεαστεί θετικά κατά €4,7 εκατ. από την αναπροσαρμογή του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π, ενώ έχουν επηρεαστεί αρνητικά κατά €5,6 εκατ. λόγω πρόβλεψης για υποτίμηση της αξίας της εταιρείας LAMDA Shipyards & Marine Services S.A. Η ανωτέρω πρόβλεψη αφορά την μεταφορά στην μητρική εταιρεία των συσσωρευμένων ζημιών της θυγατρικής εταιρείας.

H εταιρεία LAMDA Olympia Village Α.Ε. πραγματοποίησε καθαρά κέρδη €49,4 εκατ. έναντι ζημίας €4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα καθαρά κέρδη από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, του εμπορικού κέντρου “The Mall Athens” ανήλθαν στο ποσό των €38 εκατ. Τα κέρδη εκμετάλλευσης προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε €15 εκατ. εκ των οποίων τα €10,7 αφορούν στα κέρδη εκμετάλλευσης του “The Mall Athens” ενώ τα υπόλοιπα €4,3 εκατ. προέρχονται από τις πωλήσεις των κατοικιών του συγκροτήματος “ΗΛΙΔΑ“. Η πληρότητα του εμπορικού κέντρου βρίσκεται σήμερα στο 100%.

Η εταιρεία PYLEA A.E. πραγματοποίησε καθαρά κέρδη €3,3 εκατ. έναντι ζημιών €0,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας ύψους €8,6 εκατ. προέρχεται από την εκμετάλλευση του εμπορικού κέντρου “Mediterranean Cosmos”, η πληρότητα του οποίου είναι σήμερα 97%.

Η εταιρεία LAMDA TechnOL Flisvos Marina A.E. παρουσίασε ζημίες €1,6 εκατ. έναντι αντίστοιχης ζημίας €5,3 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2005. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών σε €3 εκατ. από €1,9 εκατ., καθώς επίσης και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου του 2005 είχαν επηρεαστεί αρνητικά από το σύνολο της αναπροσαρμογής του ενοικίου που αφορούσε και τη χρήση 2004. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το αρνητικό αποτέλεσμα οφείλεται στην καταγραφή για λόγους συντηρητικής απεικόνισης του συνόλου του μισθώματος.