Αποτελέσματα εξαμήνου 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

LAMDA Development: Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2007 σύμφωνα με τα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορικής

 

Αύξηση κατά ποσοστό 18% παρουσιάζει η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (NAV) που ανήλθε σε €425,0 εκατ. έναντι €359,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €23,5 εκατ. έναντι €44,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2006 είχε αναγνωριστεί κέρδος από αποτίμηση ακινήτων ύψους 43,2 εκατ. έναντι 19,5 εκατ. την αντίστοιχη φετινή περίοδο, κυρίως λόγω της κατά το ήμισυ ενοποίησης της θυγατρικής εταιρείας Lamda Olympia Village ΑΕ, ιδιοκτήτριας του “The Mall Athens”, 50% της οποίας μεταβιβάστηκε στην HSBC το Νοέμβριο του 2006.

Επίσης, η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το Α’ εξάμηνο του 2006 είχε αναγνωριστεί έσοδο από φόρους ύψους €6,4 εκατ. λόγω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25%, κέρδη €4,5 εκατ. από την πώληση της εταιρίας «Αργοναύτης ΑΝΕ» καθώς επίσης κέρδος ύψους €4,9 εκατ. από την αναπροσαρμογή του τιμήματος πώλησης μετοχών της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ.

 

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία:

(ποσά σε € εκατ.)

2007

2006

Μεταβολή

Κύκλος εργασιών

51,2

57,5

-11%

E.B.I.T.D.A

41,3

65,6

-37%

Αποτελέσματα μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

23,5

44,6

-47%

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

425

359

18,4%

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών από τις μισθώσεις των δύο εμπορικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos”, έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

 

(ποσά σε € εκατ.)

6μηνο 2007

6μηνο 2006

Διαφορά

Έσοδα από “The Mall Athens”

16,0

13,2

21,2%

Έσοδα από “Mediterranean Cosmos”

8,4

6,3

33,3%

Σύνολο

24,4

19,5

25,1%

Σημείωση: Τα μεγέθη αφορούν το 100% της λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων

 

Εκτός από την επιτυχή λειτουργία των δύο εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos” θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε η σημαντική μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων από €8,3 εκατ. σε €5,6 εκατ.

 

Μείωση σε ποσοστό 11% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development το Α’ εξάμηνο του 2007, ο οποίος ανήλθε σε €51,2 εκατ. έναντι €57,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

 

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στον υψηλό αριθμό μεταβιβάσεων διαμερισμάτων του οικιστικού συγκροτήματος «Ήλιδα» που είχε πραγματοποιηθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2006 (69 διαμερίσματα έναντι 23 την αντίστοιχη φετινή περίοδο) καθώς επίσης και στην μόνο κατά το ήμισυ ενοποίηση της θυγατρικής εταιρείας Lamda Olympia Village AE., ιδιοκτήτριας του “The Mall Athens”, 50% της οποίας μεταβιβάστηκε στην HSBC το Νοέμβριο του 2006.

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

 

 

€ (εκατ.)

Εκμετάλλευση

Ακίνητης

Περιουσίας

Πωλήσεις Ακινήτων

Λοιπές Δραστηριότητες

 

ΣΥΝΟΛΟ

Α’ εξάμηνο 2007

18,0

24,9

8,3

51,2

Α’ εξάμηνο 2006

21,4

30,2

5,9

57,5

 

 

Οι στόχοι ανάπτυξης και στρατηγικής της εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως:

 

Περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των υπαρχουσών επενδύσεων. 

 Ολοκλήρωση εντός της επόμενης διετίας των νέων αναπτύξεων ακινήτων: Εμπορικό κέντρο “The Golden Hall” στην Αθήνα, παραθεριστικές κατοικίες στην Αίγινα, κτίριο γραφείων και χώροι αποθήκευσης στο Βουκουρέστι, κτίριο γραφείων, εμπορικοί χώροι και συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στη Σόφια, οικιστικό συγκρότημα, εμπορικό και οικιστικό συγκρότημα στη Σερβία καθώς και συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών στο Μαυροβούνιο. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων αναμένεται να ανέλθει στα €430 εκατ.

Στρατηγική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα σε αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικές χρήσεις (malls, outlets, big boxes) καθώς και σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτημάτων. Επίσης, η εταιρεία επιδιώκει την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς έργων Σ.Δ.Ι.Τ.

Περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο με σκοπό νέες συμφωνίες για αναπτύξεις συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων και εμπορικών κέντρων, καθώς και δραστηριοποίηση σε νέες αγορές όπως Τουρκία, Ρωσία και Ουκρανία.

Συνέχιση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς καθώς και με Ελληνικούς ομίλους.

 

Συνολικά, η εταιρεία εξετάζει τις προοπτικές μιας σειράς αναπτύξεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΝΑ Ευρώπη ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη έχει επιτευχθεί ο στόχος των 400 εκατ. νέων επενδύσεων που είχε τεθεί για την διετία 2007-2008.

 

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου 2007 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες Ελεύθερος Τύπος και Ναυτεμπορική στις 28/8/2007 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.lamda-development.net) την ίδια μέρα.