Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Αύξηση σε ποσοστό 9% παρουσιάζει η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ Φόρων (Net Asset Value) που ανήλθε σε €462,8 εκατ. έναντι €425 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Επίσης, η Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία του Ομίλου (Recurring EBITDA) έχει αυξηθεί σημαντικά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 38%, από €10,2 εκατ. σε €14,1 εκατ. κυρίως λόγω της πορείας των δύο Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων καθώς, επίσης, και της θεαματικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων της Μαρίνας Φλοίσβου.

Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία (E.B.I.T.D.A) (ποσά σε € εκατ.)

6μηνο 2008

6μηνο 2007

Διαφορά

«The Mall Athens»

7,3

6,3

15,9%

«Mediterranean Cosmos»

7,1

5,8

22,4%

Μαρίνα Φλοίσβου

1,1

-1,0

-

Πιο αναλυτικά, το Α’ Εξάμηνο του 2008 το Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens” παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 10,6%, επισκεψιμότητά της τάξεως των 5,1 εκατ. και αύξηση τζίρου καταστημάτων κατά 7,2%.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το “Mediterranean Cosmos” είναι αύξηση εσόδων κατά 11,9%, 4 εκατ. επισκέπτες και αύξηση τζίρου καταστημάτων κατά 12,9%.

Όσο αφορά στη Μαρίνα Φλοίσβου, επισημαίνεται ότι τόσο οι 250 θέσεις ελλιμενισμού όσο και τα 3.000 τ.μ. εμπορικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έχουν μισθωθεί πλήρως και παρουσιάζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική επισκεψιμότητα. Τα έσοδα στο Α’ Εξάμηνο του 2008 ανήλθαν στα €5,3 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2007.

Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €16,1 εκατ. έναντι €23,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η κάμψη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση από €8 εκ. σε €2 εκατ. του εσόδου από την αναπροσαρμογή του τιμήματος πώλησης του 49,24% του «The Mall Athens», καθώς και στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά €4,6 εκατ. λόγω της επαύξησης του δανεισμού ως συνέπεια της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

2008

2007

Διαφορά

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

462,8

425,0

8,9%

Recurring E.B.I.T.D.A.

14,1

10,2

38,2%

E.B.I.T.D.A.

34,2

41,4

-17,4%

Αποτελέσματα μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

16,1

23,5

-31,5%

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα κέρδη από αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου ανήλθαν στα €18,6 εκατ. αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη επιτυχή λειτουργία και τη συνεπακόλουθη αύξηση της κερδοφορίας. Όσο αφορά στους συντελεστές κεφαλαιοποίησης (yields), αυτοί παρέμειναν ουσιαστικά σταθεροί, και σε συντηρητικά κατά την εκτίμησή μας, επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, ανήλθαν μεσοσταθμικά στο 6,4% για τα Εμπορικά Κέντρα και 6,6% για τα κτίρια γραφείων. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία των επενδύσεων της εταιρείας ανέρχεται στο 45% που θεωρείται χαμηλός λόγω της διεθνούς συγκυρίας. Επίσης, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης ύψους €250 εκατ. με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς όρους, οι οποίες σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα μετρητά θα χρησιμοποιηθούν για τη μελλοντική επέκταση και εξασφάλιση νέων επενδύσεων.

Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

€ εκατ.

Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας

Πωλήσεις Ακινήτων

Λοιπές Υπηρεσίες Ακινήτων

ΣΥΝΟΛΟ

Α’ εξάμηνο 2008

25,3

3,0

5,6

33,9

Α’ εξάμηνο 2007

21,5

24,9

4,8

51,2

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην πώληση κτιρίου γραφείων της θυγατρικής εταιρείας LOV, κατά το Α’ Εξάμηνο του 2007.

Οι στόχοι ανάπτυξης και στρατηγικής της εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως:

· Περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των υπαρχουσών επενδύσεων.

· Ολοκλήρωση και λειτουργία εντός του έτους του νέου εμπορικού κέντρου «Golden Hall» στην Αθήνα, το οποίο είναι ήδη προμισθωμένο κατά 99%.

· Κατοχύρωση συνολικού ύψους νέων επενδύσεων ποσού €700 εκατ. για τα έτη 2007-2008.

· Στρατηγική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα σε αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικές χρήσεις (malls, outlets, big boxes) καθώς και σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτημάτων. Επίσης, η εταιρεία επιδιώκει την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς έργων Σ.Δ.Ι.Τ.

· Επιλεκτική ενίσχυση των δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με σκοπό νέες συμφωνίες για αναπτύξεις συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων και εμπορικών κέντρων, καθώς και δραστηριοποίηση σε νέες αγορές όπως Τουρκία και Ουκρανία.

· Συνέχιση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς καθώς και με Ελληνικούς ομίλους.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του Α’ Εξαμήνου 2008 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες Κέρδος και ΤΑ ΝEA στις 28/8/2008 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.lamdadev.com) και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).