Αποτελέσματα Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

LAMDA Development - Αποτελέσματα Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) παρουσίασε αύξηση κατά 16% και ανήλθε στα €17,7 εκατομμύρια περιλαμβανομένου και του οφέλους λόγω της απόκτησης του δικαιώματος επικαρπίας του Golden Hall. Tα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου (δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα, αποσβέσεων, τόκων και φόρων) το πρώτο εξάμηνο του 2013 παρουσίασαν κερδοφορία €14,6 εκατομμύρια έναντι €15,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μικρή κάμψη.

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν και έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ενοικίου συγκριτικά με τις κεντρικές οδούς, μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και εξασφαλισμένη μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία. Απόδειξη της επιτυχίας αυτής αποτελεί το καθεστώς υψηλών ποσοστών μίσθωσης των εμπορικών μας κέντρων (94%).

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2013 στο “Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη η πτώση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων περιορίστηκε οριακά κατά 1%, η επισκεψιμότητα παρουσίασε πτώση κατά 7% ενώ η εξαμηνιαία λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε πτώση κατά 13%. Αναφορικά με το “The Mall Athens” η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 10% ενώ το πρώτο εξάμηνο του έτους ο τζίρος των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασαν πτώση κατά 9% και 3% αντίστοιχα. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο “Golden Hall” επίσης για το πρώτο εξάμηνο του έτους κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 1% ενώ είναι αρκετά ενθαρρυντική η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων κατά 3%. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι από τον Μάιο μήνα μέχρι σήμερα το πρόσημο είναι πλέον θετικό και για τα τρία εμπορικά κέντρα.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου έχει επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση παρουσιάζοντας λειτουργικές ζημιές €0,2 εκατ. σε σύγκριση με €0,4 εκατ. πέρσι ενώ τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου €0,9 εκατ., οριακά πτωτικά σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Tα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα εμφανίζονται αισθητά μειωμένα καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2012 συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα το μέρισμα των €3,7 εκατ. από τη συμμετοχή μας στη Eurobank Properties η οποία δεν υφίσταται πλέον.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους:

(ποσά σε € εκατ.)

H1 2013

H1 2012

%

“The Mall Athens”

5,7

6,3

-10,0%

“Mediterranean Cosmos”

5,8

6,7

-13,0%

“Golden Hall”

6,2

2,3

169%

Retail EBITDA

17,7

15,3

16%

Οι καθαρές ζημιές χρήσεως σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε €25,7 εκατ. έναντι ζημιών €62,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσεως. Οι ενοποιημένες ζημιές οφείλονται κατά κύριο λόγο στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, οι οποίες όμως εμφανίζονται αισθητά μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Επίσης οι ζημιές οφείλονται και στην εφάπαξ επίπτωση στα αποτελέσματα ποσού €11,8 εκατ. που αφορά την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας κατά 6% (από το 20% στο 26%).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ Φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €321,0 εκατ. (€7,9 ανά μετοχή) έναντι €337 εκατ. που ήταν την 31/12/2012, παρουσιάζοντας μικρή πτώση κατά 5%.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

H1 2013

H1 2012

%

EBITDA προ αποτιμήσεων

14,6

15,8

Ζημιές από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων

-18,8

-68,4

EBITDA

-4,2

-52,6

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

-25,7

-62,3

NET ASSET VALUE

321,0

337,0

-5%

Net Asset Value ανά μετοχή

7,9

8,3

Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €3,98 στις 27/08/2013 το discount διαμορφώνεται σε 49% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές ιδίων αντιπροσωπεύουν το 7,9% του μετοχικού κεφαλαίου με ένα σωρευτικό μέσο κόστος κτήσης €4,85.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 58% παρουσιάζοντας μικρή άνοδο σε σχέση με 31/12/2012. Ο Όμιλος διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα που προσεγγίζει συνολικά τα €55 εκατ. Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου LAMDA Development αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

(ποσά σε € εκατ.)

H1 2013

H1 2012

%

Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας

31,1

36,1

-13,9%

Πωλήσεις Ακινήτων

0,0

0,0

-

Λοιπές Υπηρεσίες Ακινήτων

0,7

3,7

-

Σύνολο Κύκλου Εργασιών

31,9

39,8

-19,8%