Αποτελέσματα Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

 

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

 

συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου προ αποτιμήσεων κατά το α΄ εξάμηνο 2018 διαμορφώθηκαν σε €26 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 39,8% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2017 ως αποτέλεσμα, αφενός μεν, της εξαγοράς του 50% του εμπορικού κέντρου TheMallAthens, αφετέρου δε, της συνέχισης των εξαιρετικών επιδόσεων των εμπορικών κέντρων. Εάν δεν είχε προηγηθεί η προαναφερθείσα εξαγορά το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου προ αποτιμήσεων θα ήταν αυξημένο κατά 2,7%.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Κατά το α΄ εξάμηνο 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 4,3% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο 2017. Επίσης, η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 4,3% ενδυναμώνοντας περαιτέρω την ηγέτιδα θέση της εταιρείας στη διαχείριση και λειτουργία εμπορικών κέντρων. Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων προσεγγίζει το 99% με αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις.

Η επιτυχία στη διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών μας κέντρων σε σύγκριση με την λοιπή αγορά λιανικής επιβεβαιώνεται από την προτίμηση που σταθερά επιδεικνύει το καταναλωτικό κοινό. Οι συνεργάτες μας, έμποροι λιανικής, τυγχάνουν συνεχούς υποστήριξης σε προωθητικές ενέργειες διαφήμισης και επικοινωνίας προσβλέποντας στα οφέλη των υψηλών ποσοστών επισκεψιμότητας.

Η λειτουργική κερδοφορία του εμπορικού κέντρου TheMallAthens ανήλθε στα €14,3 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 4,4%. Σημειώνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 2,2% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε αύξηση 2,6%. Η λειτουργική κερδοφορία του MediterraneanCosmos στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε €7,3 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 1,4%. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 5% και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 4,3%. Σε ότι αφορά το GoldenHall, η λειτουργική του κερδοφορία το α΄ εξάμηνο 2018 ανήλθε σε €8,6 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 7,5%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κινήθηκε ανοδικά καταγράφοντας σημαντική αύξηση 6,6% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκε ανοδικά με αύξηση 9,3%.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:

(ποσά σε € εκατ.) α΄ εξάμηνο2018 α΄ εξάμηνο 2017 (%) μεταβολή
The Mall Athens 14,3 6,8 110,3%  
Mediterranean Cosmos 7,3 7,2 1,4%  
Golden Hall 8,6 8,0 7,5%  
Retail EBITDA 30,2 22,0 37,2%  

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο 2017 η ιδιοκτησία του εμπορικού κέντρου “The Mall Athens” ανήρχετο σε 50%. Εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εξαγορά του “The Mall Athens” τα συνολικά λειτουργικά αποτελέσματα των εμπορικών κέντρων θα ήταν αυξημένα κατά 4,5%.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων του ομίλου ανήλθε στα €26 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,8% αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.

Ιδιαίτερα σημαντική θετική εξέλιξη για την Εταιρία αποτέλεσε το γεγονός ότι η θυγατρική της Πυλαία A.E., προχώρησε σε συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιοκτήτη της έκτασης στην οποία έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί το Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, για την παράταση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης της ως άνω έκτασης για 30 επιπλέον έτη, έως το 2065. H θετική επίπτωση της ως άνω συμφωνίας στην αξία του κέντρου ήδη αποτιμήθηκε από τους ορκωτούς εκτιμητές ανεβάζοντας την αξία του ακινήτου σε €181,3 εκατ.

Συνολικά η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου αυξήθηκε κατά €45,3 εκατ. ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €25,1 εκατ. έναντι ζημιών €10,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2017.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων Net Asset Value ανήλθε σε €432,6 εκατ. (€5,56 ανά μετοχή).

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.) α΄ εξάμηνο2018 α΄ εξάμηνο2017 (%) μεταβολή
Αναλογικό (Pro -Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων 26,0 18,6 39,8%
Κέρδη / Ζημιές Αποτιμήσεων 45,3 -7,3  
Καθαροί Τόκοι -13,8 -11,5  
Αποσβέσεις -0,6 -0,6  
Φόροι -21,1 -9,6  
Δικαιώματα Μειοψηφίας -10,8 -0,5  
Ενοποιημένα Αποτελέσματα 25,1 -10,9  

Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει μικρή πτώση της τάξης 3,6% σε σχέση με το κλείσιμο του έτους 2017, με τιμή μετοχής €6,65 στις 04/09/2018, ενώ ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ίδια περίοδο παρουσιάζει πτώση 11,6%

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου NetLoan to Value ανέρχεται στο 41,5%, επίπεδο ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 30/06/2018, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ιδιαίτερα σημαντική θετική εξέλιξη για την Εταιρία αποτέλεσε το γεγονός ότι η θυγατρική της εταιρεία Πυλαία A.E., προχώρησε σε συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιοκτήτη της έκτασης στην οποία έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί το Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, για την παράταση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης της ως άνω έκτασης για 30 επιπλέον έτη, έως το 2065.

Η οικοδομική άδεια για την ανάπτυξη της δυτικής πτέρυγας του κτιρίου του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) εκδόθηκε τον Ιούνιο 2018 με σταθερό στόχο ολοκλήρωσης της επένδυσης πριν το τέλος του 2019 και προϋπολογισμό €25 εκατ. Η επένδυση αυτή θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει το υφιστάμενο εμπορικό κέντρο GoldenHall.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, εκδόθηκε το Προεδρικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ελληνικού, ενώ είναι σε εξέλιξη η έγκριση των πολεοδομικών μελετών μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και η διαδικασία για τη διεξαγωγή του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα - Καζίνο, με την επιλογή των συμβούλων και την έκδοση του συνοπτικού πληροφοριακού δελτίου.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του α΄ εξαμήνου 2018 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.comκαι σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.