Αποτελέσματα Α τριμήνου 2006 σύμφωνα με τα IFRS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

LAMDA Development: Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – IFRS

Αύξηση σε ποσοστό 169% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development το Α’ τρίμηνο του 2006, ο οποίος ανήλθε σε €46,3 εκατ. έναντι €17,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2005.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται κυρίως από τα έσοδα των Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos” καθώς και από τις συνεχιζόμενες πωλήσεις κατοικιών της εταιρείας LAMDA Olympia Village. Σημειώνεται ότι πλέον δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Swissport LAMDA Hellas μετά την πώλησή της τον Ιούνιο του 2005.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου LAMDA Development επιβεβαιώνει την επικέντρωση της εταιρείας στην ανάπτυξη, διαχείριση και επένδυση ακινήτων και αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

€ (εκατ.)Εκμετάλλευση Ακίνητης ΠεριουσίαςΠωλήσεις ΑκινήτωνΔιαχείριση ΈργουΛοιπές ΔραστηριότητεςΣύνολο
Α’ τρίμηνο 200614,427,01,33,646,3
Α’ τρίμηνο 20051,27,72,45,917,2


Σημαντικά αυξήθηκαν και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας τα οποία διαμορφώθηκαν σε €6,6 εκατ. έναντι ζημίας €3,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων έναντι του Α’ τριμήνου 2005 κατά €12,9 εκατ. ή €9,7 εκατ. μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, οφείλεται κυρίως στην επιτυχή λειτουργία και διαχείριση των δύο Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων. Θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε, επίσης, η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος, η οποία μείωσε την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση κατά €5,4 εκατ., ποσό το οποίο αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά €4,2 εκατ. τα οποία πλέον, με την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων, αποτελούν δαπάνη που επιβαρύνει τα αποτελέσματα και δεν κεφαλαιοποιείται όπως στο παρελθόν.

H εταιρεία LAMDA Olympia Village Α.Ε. πραγματοποίησε καθαρά κέρδη €7,6 εκατ. έναντι ζημίας €1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Το σύνολο κερδών εκμετάλλευσης (προ τόκων και φόρων) ανήλθε σε €8,5 εκατ. εκ των οποίων €5 εκατ. αφορούν στα κέρδη εκμετάλλευσης του “The Mall” ενώ τα υπόλοιπα €3,5 εκατ. προέρχονται από τις πωλήσεις των κατοικιών του συγκροτήματος “ΗΛΙΔΑ“.

Η εταιρεία PYLEA A.E. πραγματοποίησε καθαρά κέρδη €4,2 εκατ. έναντι ζημιών €0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από την εκμετάλλευση του “Mediterranean Cosmos”.

Η εταιρεία LAMDA TechnOL Flisvos Marina A.E. παρουσίασε ζημίες €0,8 εκατ. έναντι αντίστοιχης ζημίας €1,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2005. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών σε €1,4 εκατ. από €0,9 εκατ. Είναι σημαντικό ότι το αρνητικό αποτέλεσμα οφείλεται στην καταγραφή για λόγους συντηρητικής απεικόνισης του συνόλου του μισθώματος που ζητεί η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) ενώ ο καθορισμός του ύψους μισθώματος θα προσδιοριστεί, τόσο για το 2006 όσο και για τα έτη 2004 και 2005, με την διαδικασία της διαιτησίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μετά την άρση της προσφυγής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οι εργασίες ανάπτυξης της Μαρίνας συνεχίζονται, μετά από διακοπή 12 μηνών, από τις αρχές Φεβρουαρίου 2006.

Η μητρική εταιρεία LAMDA Development S.A, παρουσίασε ζημίες ύψους €3,1 εκατ. έναντι ζημιών €0,8 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2005. Η αύξηση της ζημίας οφείλεται κυρίως σε εφάπαξ δαπάνη €1 εκατ. φόρων και συμβολαιογραφικών εξόδων αναφορικά με τη μεταβίβαση κατοικιών στο δήμο Αμαρουσίου, σε αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά €0,6 εκατ. καθώς και σε αυξημένα έξοδα μισθοδοσίας κατά €0,6 εκατ. που οφείλονται στη μεταφορά προσωπικού στη μητρική εταιρεία από τη θυγατρική LAMDA Estate Development λόγω αναδιοργάνωσης του ομίλου.

Η εταιρεία LAMDA Shipyards S.A. συνέχισε τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης και περιστολής του λειτουργικού κόστους. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα επιδεινώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών και της εφάπαξ καταβολής εξόδων €0,5 εκατ. που αφορούν στην αναδιοργάνωση με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους σε ετήσια βάση. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε σε €2 εκατ. από €3,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η ζημία ανήλθε σε €0,7 εκατ. έναντι €0,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2005.

Η εταιρεία LAMDA Hellix A.E. παρουσίασε κύκλο εργασιών €0,4 εκατ. αυξημένο κατά 28% έναντι του Α’ τριμήνου του 2005. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €67 χιλ., αυξημένα κατά 81%.