Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
-

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της για την 29η Απριλίου 2014 με θέμα ημερησίας διάταξης την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000) μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν αφενός στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς και αφετέρου στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών. Η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών από την αύξηση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

 

Με την ανωτέρω άντληση κεφαλαίων η Εταιρεία επιτυγχάνει τη σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητάς της με σκοπό την ολοκλήρωση υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του ανεκμετάλλευτου τμήματος του κτιρίου IBC (πρώην Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης), τη συμμετοχή είτε σε νέα project ιδιωτικού χαρακτήρα είτε σε διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων καθώς και τη βέλτιστη διάρθρωση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Τέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα στην παράγραφο 1 της παρούσας ανακοίνωσης, μέρος των ως άνω πρόσθετων κεφαλαίων θα διατεθεί για επιμέρους έργα ανάπτυξης στο Ελληνικό.