Διαδικασία Δημοσιοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών N.3556/2007

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (N.3556/2007)

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης των μετόχων της, γνωστοποιεί πληροφορίες που αναφέρονται στην υποχρέωση και την διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007 (εφεξής ο «Νόμος»), της Απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «η Απόφαση») και τις διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «η Εγκύκλιος»).

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του Νόμου, αποτελεί ατομική υποχρέωση:

α) κάθε μετόχου της Εταιρείας, ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και

β) κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας

και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών (ή του δικαιώματος προς τούτα), το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή

γ) κάθε μετόχου που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, εφόσον επέρχεται μεταβολή στο ως άνω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίση προς ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

να γνωστοποιήσουν τα ως άνω στην Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Νόμου, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων δημοσιοποίησε με ημερομηνία 13/9/2007 το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο με ανακοίνωσή της, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.lamda-development.net) και σε αυτόν του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Εφιστούμε την προσοχή των μετόχων της Εταιρείας ότι, από την 30.06.2007 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Νόμου) και το αργότερο τρεις (3) μήνες από την ως άνω ημερομηνία, ήτοι μέχρι την 30.09.2007, τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μέτοχοι και μη μέτοχοι, οφείλουν να προβούν σε γνωστοποίηση απευθυνόμενη στην Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Νόμου, εκτός εάν έχουν προβεί πριν την ημερομηνία αυτή στην ίδια ενημέρωση με βάση το προϊσχύσαν π.δ. 51/92.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια (την Εταιρεία) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος ή το υπόχρεο πρόσωπο κατ’ άρθρο 10:

α) πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή την διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή η διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή

γ) ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου (εταιρικά γεγονότα).

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.

Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών, που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου, η ενημέρωση της Εταιρείας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,

β) την αλυσίδα των ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,

γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη η κατήλθε των ως άνω ορίων και

δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο της Εταιρείας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr) τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά την συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη η παραλείψεις.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ιδίου του υπόχρεου προσώπου η άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση μαζί με την γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

α) όσον αφορά την Εταιρεία στα γραφεία της, οδός Λαοδικείας 16, Αθήνα 115 28, για το Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ. + 30 210 7450600), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007». Για διευκόλυνση των μετόχων, η αποστολή μπορεί να γίνει στο φάξ με αριθμό +30 210 7450645, με συνοδευτικό φύλλο αποστολής, που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων.

β) όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα) και απευθύνεται στην Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό +30 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου και των αποφάσεων πού εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι € 1.000.000.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. +30 210 7450600) ή να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), στον οποίο έχουν αναρτηθεί ο Νόμος, η Απόφαση και η Εγκύκλιος.

Αθήνα, 17/9/2007