Διορισμός Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους Δ.Σ. (Senior Independent Director)

Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2021

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 2.2.21 και 2.2.22 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 07.12.2021 ομόφωνα αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Ιωάννη Ζαφειρίου ως Ανώτατου Ανεξάρτητου μέλους (Senior Independent Director) του Διοικητικού Συμβουλίου.