ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Η «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής «Εταιρία» ή «LAMDA») ανακοινώνει, ότι την 23.12.2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 97.014.940 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (εφεξής «Αύξηση» ή «ΑΜΚ»), όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 10.10.2019 και εξειδικεύτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 21.11.2019.
Η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 19.12.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 97.014.940 Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) .
Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν, μέσω της Αύξησης, ύψους 650.000.098,00 ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 10.000.000 ευρώ, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων» του από 25.11.2019 Ενημερωτικού Δελτίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 7450600) ή στη Διεύθυνση Investor Information Services της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (τηλ. 210 3522400).