ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΑΠΟ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, από την Τρίτη 22.07.2014, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 35.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.04.2014 και εξειδικεύτηκε με την από 18.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίασή της στις 18.07.2014, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 35.294.117 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρο Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, (κ.κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Σχέσεων & Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Βασίλειος Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής, τηλ.: 210 7450 600).

Μαρούσι,18.07.2014