Εκποίηση ενσώματων μετοχών

Εκποίηση ενσώματων μετοχών

Σύμφωνα με την απόφαση 20/430/6.6.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η LAMDA Development S.A. ενημερώνει του κ.κ. Μετόχους ότι της χορηγήθηκε άδεια για τη διενέργεια εκποίησης 1.650 (χιλίων εξακοσίων πενήντα) ενσώματων ονομαστικών μετοχών, που δεν έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση, καθώς και μετοχών που προέρχονται από εταιρικές πράξεις και έχουν εκδοθεί σε άϋλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων μετοχών.

Με την ανωτέρω απόφαση διορίσθηκε ως αρμόδιο μέλος για τη διενέργεια της εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών η εταιρεία EFG Eurobank A.X.E.Π.Ε.Υ.

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκποίησης των μετοχών ορίστηκε η 25η Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα. Η εκποίηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χ.Α. και στην 1/380/4.5.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το αποτέλεσμα της εκποίησης θα ανακοινωθεί στους κ.κ. Μετόχους με τα μέσα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο18, Ν.3371/2005). Το προϊόν της ως άνω εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.