Έκτακτη Εισφορά του Ν.3845/2010

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3845/2010 (που ψηφίστηκε στις 6.5.2010), η νέα έκτακτη, εφάπαξ, εισφορά που επιβαρύνει τις εταιρίες του Ομίλου με κέρδη άνω των € 100 χιλ. για την διαχειριστική χρήση 2009, ανέρχεται στο ποσό των € 2 εκατ. Για την μητρική εταιρία δεν προκύπτει επιπλέον ποσό έκτακτης εισφοράς για την αντίστοιχη περίοδο. Το ποσό της συνολικής αυτής επιβάρυνσης θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το β’ τρίμηνο του 2010.