Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018

Η Εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία), σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 (παρ. 7,8 και 9) του Ν. 4569/2018 και σε συνέχεια της από 3/4/2019 ανακοίνωσης της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι προκειμένου να αποφευχθεί η εκποίηση διαθέσιμων αξιών της Εταιρείας, οι δικαιούχοι-μέτοχοι, που αναφέρονται στον πίνακα ανάθεσης εκποιούμενων διαθεσίμων αξιών μη μεταφερθέντων από τον ειδικό λογαριασμό σε Μέλη, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22/3/2019, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και πριν την 10/4/2019 και ώρα 17:00 υποβολή στο Κεντρικό Aποθετήριο της αίτησης μεταφοράς των χαρτοφυλακίων τους από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή Σ.Α.Τ. της επιλογής τους. Πληροφορίες σχετικές με την ως άνω υλοποίηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/web/guest/law4569) .