ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2(στ), ΤΟΥ Ν.3401/17-10-2005

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.06.2006 προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση την από 20.05.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σε συνέχεια της από 28.11.2014 ανακοίνωσής της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.12.2014 έως 15.12.2014, 3 δικαιούχοι άσκησαν τα δικαιώματά τους για συνολικά 15.311 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, σε τιμή διάθεσης 2,3 ευρώ.

2. Σε συνέχεια της άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους και της εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 16.12.2014 και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό 4.593,30 ευρώ (ήτοι 15.311 μετοχές x 0,3 ευρώ έκαστη). Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας προέβη στις 24-12-2014 στην καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αποδεικνύεται με την υπ’ αριθμ. 77685/24.12.2014 ανακοίνωση καταχώρησης στοιχείων της Εταιρείας, της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της πιστοποίησης της καταβολής της εν λόγω αύξησης.

3. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 23.916.532,50 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 79.721.775 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,3 ευρώ εκάστη.

4. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

Το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (εφεξής το Πρόγραμμα) σύμφωνα με την από 23.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε με βάση την από 20.05.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και εξειδικεύτηκε περαιτέρω με τους επιμέρους όρους της από 1.11.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά στην αγορά μέχρι 1.500.000 μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούσαν κατά την ημερομηνία θέσπισης του Προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι κατά την 23.06.2006 σε ποσοστό 3,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Οι γενικοί όροι του Προγράμματος έχουν ως εξής:

1. Τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών θα δοθούν μέσα σε μια πενταετία από τις 23.06.2006, ήτοι μέχρι τη λήξη της χρήσης του έτους που συμπληρώνεται η πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 31.12.2011. Σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί όλα τα πιστοποιητικά έως την 31.12.2011, η διάρκεια του προγράμματος θα παρατείνεται δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι έως τις 31.12.2013.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

α. Οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση με την Εταιρεία, είτε συνδεόμενα με αυτήν νομικά πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 και

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της ίδιας της Εταιρείας, είτε συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920,

οι οποίοι είναι εν ενεργεία στο τέλος της χρήσης, στην οποία αφορούν τα δικαιώματα που διατίθενται.

3. Η τιμή διάθεσης θα ανέρχεται στο μέσο όρο της τιμής της μετοχής για τους δύο προηγούμενους ημερολογιακούς μήνες της ημερομηνίας έκδοσης των πιστοποιητικών, μειωμένο κατά ποσοστό που θα κυμαίνεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από 35% μέχρι 55%.

4. Η άσκηση των δικαιωμάτων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση τριετίας από το τέλος της χρήσης, στην οποία αυτά αφορούν, και για τις τρεις επόμενες χρήσεις, ολικά ή μερικά. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τα δικαιώματα, που δεν έχουν ασκηθεί παραγράφονται.

5. Το δικαίωμα ασκείται μετά από έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

6. Τα δικαιώματα που διατίθενται είναι προσωπικά και δε δύναται να μεταβιβασθούν, εκχωρηθούν ή παραχωρηθούν. Σε περίπτωση θανάτου, το δικαίωμα περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του δικαιούχου.

7. Οι δικαιούχοι χάνουν οριστικά τα δικαιώματα τους σε περίπτωση παύσης της απασχόλησής τους, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την απόλυτη κρίση του, μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, συνεκτιμώντας την προσφορά και την προϋπηρεσία του δικαιούχου στην Εταιρεία.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό των δικαιούχων εκάστοτε χρήσης και τον αριθμό των δικαιωμάτων που τους χορηγεί, με βασικό κριτήριο τη συμβολή τους στο έργο της Εταιρείας και του Ομίλου σε συνδυασμό με το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης τους.

9. Συνολικά από το ανωτέρω Πρόγραμμα έχουν διατεθεί δικαιώματα ως ακολούθως:

Α/Α

Ημερομηνία Δ.Σ. διάθεσης πιστοποιητικών

Συνολικός

αριθμός πιστοποιητικών που διατέθηκαν

Τιμή άσκησης

Δικαιώματα που ασκήθηκαν μέχρι σήμερα

Δικαιώματα που υπολείπονται προς άσκηση

Έτη ʼσκησης

Δικαιώματα που έληξαν και δεν μπορούν να ασκηθούν

1.

07.06.2007

138.490

7,5 ευρώ

0

0

2009, 2010, 2011, 2012

138.490

2.

17.12.2008

507.750 (1)

2,5 ευρώ

326.700

0

2010, 2011, 2012, 2013

179.050

3.

28.12.2009

170.196(2)

4,5 ευρώ

43.001

0

2011, 2012, 2013, 2014

125.383

4.

27.12.2010

173.250(3)

2,3 ευρώ

28.007

142.851(**)

2012, 2013, 2014, 2015

-

(1) Λόγω αποχώρησης στελέχους ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων διαμορφώθηκε σε 505.750

(2) Λόγω αποχώρησης στελέχους ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων διαμορφώθηκε σε 168.384

(3) Λόγω αποχώρησης στελέχους ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων διαμορφώθηκε σε 170.858

(**) Τα δικαιώματα που υπολείπονται προς άσκηση μετά την αποχώρηση στελέχους

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι:

1. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Σχέσεων, Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι, 210 7450600

2. Βασίλειος Βέκιος, Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνων Πόρων, Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι, τηλ.: 210 7450670

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι Τ.Κ. 151 23 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamdadev.com