Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Μαρούσι, 19 Απριλίου 2022

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 14.02.2022 ανακοίνωσης για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021 είναι η Τρίτη 19 Απριλίου 2022. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).