Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2007 τροποποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελείται εφεξής από τους κ.κ. Πέτρο Καλαντζή - Πρόεδρο, Emmanuel Leonard Bussetil - Μέλος και Γεώργιο Γεράρδο - Μέλος. Ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπή ορίστηκε ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.