Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 22.05.2008) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδριάσεις της 22.05.2008 και της 17.02.2009), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή, σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Στις 20.2.2009 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 4,41 ανά μετοχή, 9.014 μετοχές, συνολικής αξίας 39.796,80