Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 24.05.2007) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 02.08.2007), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Εθνική Χρηματιστηριακή, σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Στις 3.4.2008 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 10,41 ανά μετοχή, 10.500 μετοχές, συνολικής αξίας € 109.322,00

Στις 7.4.2008 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 10,40 ανά μετοχή, 4.300 μετοχές, συνολικής αξίας € 44.720,00

Στις 8.4.2008 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 10,18 ανά μετοχή, 6.200 μετοχές, συνολικής αξίας € 63.100,00

Στις 9.4.2008 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 9,81 ανά μετοχή, 500 μετοχές, συνολικής αξίας € 4.905,00