Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδριάσεις της 05.05.2009), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Την 15.7.2009 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 6,25 ανά μετοχή, 3.000 μετοχές, συνολικής αξίας 18.755,90