Γνωστοποίηση μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (η Εκδότρια) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3556/2007, δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ότι, στις 19 Ιουνίου 2013, το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Eκδότριας, ανήλθε σε 5,92% από 0,00%, συνεπεία της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης και της απόκτησης του 98,56% των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. .

 

Επιπλέον, με βάση αντίστοιχη ενημέρωση που έλαβε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., κατόπιν της ανωτέρω ανακεφαλαιοποίησης, στις 19 Ιουνίου το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας κατήλθε σε 0,02% από 5,95%