Γνωστοποίηση μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N.3556/2007 και κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που της υποβλήθηκαν, ότι στις 5 Ιουνίου 2015 η συμμετοχή τριών επενδυτικών κεφαλαίων / funds, που ελέγχονται από την TPG-Axon Management L.P. και εμμέσως από τον κ. Dinakar Singh, κατήλθε σε 0% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 7,88% σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση.

Την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την κρίσιμη συναλλαγή, η συμμετοχή των τριών επενδυτικών κεφαλαίων / funds, ανέρχονταν συνολικά σε ποσοστό 8,0% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.