Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν. 3556/2007)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων (LAMDA Development S.A.) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 13/3/2009 προέβη σε αγορά 29.881 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της LAMDA Development S.A., υλοποιώντας το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22/5/2008.

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, η LAMDA Development S.A. κατέχει άμεσα 2.226.631 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι το 5,06% του μετοχικού της κεφαλαίου (από 2.196.750 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι 4,99% του μετοχικού της κεφαλαίου, πριν από την συναλλαγή).