Γνωστοποίηση Συναλλαγγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Στοιχεία προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Ονοματεπώνυμο: Βέκιος Βασίλειος

Ονοματεπώνυμο Πατέρα: Βέκιος Σίμωνας

Ιδιότητα Υπόχρεου: Διοικητικός Διευθυντής

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία Συναλλαγής: 23/1/2007

Ημερομηνία Γνωστοποίησης: 24/1/2007

Οργανωμένη Αγορά: Αγορά Αξιών Χ.Α.

Αριθμός Κινητών Αξιών: 720

Αξία Συναλλαγής (€): 9.065,60

Φύση Συναλλαγής: Πώληση

Είδος Χρημ/κού Μέσου: Μετοχή