Γνωστοποίηση Συναλλαγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΕΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΕΚΙΟΣ ΣΙΜΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 05/10/2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 9/10/2006

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Χ.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ: 2.871

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (€): 22.393,80

ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: ΠΩΛΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: ΜΕΤΟΧΗ