Γνωστοποίηση Συναλλαγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Στοιχεία προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Ονοματεπώνυμο: Γκλαβάς Θεόδωρος

Ονοματεπώνυμο Πατέρα: Γκλαβάς Χρήστος

Ιδιότητα Υπόχρεου: Σύμβουλος Διοίκησης

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία Συναλλαγής: 23/1/2007

Ημερομηνία Γνωστοποίησης: 24/1/2007

Οργανωμένη Αγορά: Αγορά Αξιών Χ.Α.

Αριθμός Κινητών Αξιών: 4.000

Αξία Συναλλαγής (€): 50.000

Φύση Συναλλαγής: Πώληση

Είδος Χρημ/κού Μέσου: Μετοχή