Γνωστοποίηση Συναλλαγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 13/05/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: BUSSETIL EMMANUEL LEONARD, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: BUSSETIL ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 12/5/2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 13/5/2008

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Χ.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ: 8.100

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (€): 80.792

ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: ΑΓΟΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: ΜΕΤΟΧΗ