Λήψη Απόφασης Διάθεσης Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι την 21η Δεκεμβρίου 2017 αποφασίσθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η διάθεση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,63% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Σημειώνεται, ότι τις ανωτέρω ίδιες μετοχές έχει αποκτήσει και κατέχει νομίμως η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατόπιν αγορών, για τις λεπτομέρειες των οποίων έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις.

Με την ίδια απόφαση, κατά το διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης, αναστέλλεται η εφαρμογή της από 15.06.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών.