Λήξη διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

H LAMDA Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε υλοποίηση απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.6.2017, κατά το χρονικό διάστημα από 16.6.2017 έως 15.6.2019 δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές ιδίων μετοχών από την Εταιρεία.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών, που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 1.866.007 μετοχές, με μέση τιμή αγοράς 3,86 ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,34% του μετοχικού της κεφαλαίου.