Μεταβίβαση ποσοστού Eurobank Properties

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. σε υλοποίηση της από 10ης Αυγούστου 2005 σύμβασης με την EFG Eurobank Ergasias S.A. για τη μεταβίβαση ποσοστού 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατείχε στην Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, εισέπραξε συμπληρωματικό ποσό 4.9 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των καθαρών ενοποιημένων κερδών της Εταιρείας το β’ τρίμηνο του 2006 κατά 4.7 εκ. ευρώ.

Η διαφορά αυτή οφείλεται στον τελικό προσδιορισμό της τιμής της μετοχής της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.