Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία LAMDA Development ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλου από τη θέση του Δ.Σ. της Εταιρείας, στο οποίο συμμετείχε ως μέλος. Κατόπιν αυτού η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

- Πέτρος Καλαντζής, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

- Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

- Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος

- Emmanuel Leonard Bussetil, μη εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Θεοδώρα Ζερβού, μη εκτελεστικό μέλος

- Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος