Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία LAMDA Development ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Πέτρου Καλαντζή από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου και της κας Θεοδώρας Ζερβού από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του της 26.03.2015, προχώρησε στην εκλογή του κ. Αναστάσιου Γιαννίτση και της κας Ευγενίας Παΐζη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Αναστάσιος Γιαννίτσης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

- Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

- Οδυσσεύς Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Οδυσσεύς Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Αχιλλεύς Κωνσταντακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Ευγενία Παΐζη, μη εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Πολίτης, μη εκτελεστικό μέλος

Η εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας.