Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

LAMDA Development: Αποτελέσματα 9μήνου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορικής

Το 9μηνο του 2007 συνεχίστηκε η βελτίωση των λειτουργικών αποδόσεων των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου ενώ αυξήθηκαν οι αναπτυξιακές επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €24 εκατ. έναντι €46,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το πρώτο 9μηνο του 2006 είχε αναγνωριστεί κέρδος από αποτίμηση ακινήτων ύψους €43,2 εκατ. έναντι 19,5 εκατ. την αντίστοιχη φετινή περίοδο, κυρίως λόγω της κατά το ήμισυ ενοποίησης της θυγατρικής εταιρείας Lamda Olympia Village ΑΕ, ιδιοκτήτριας του “The Mall Athens”, 50% της οποίας μεταβιβάστηκε στην HSBC το Νοέμβριο του 2006. Η μείωση, επίσης, οφείλεται στο γεγονός ότι το 9μηνο του 2006 είχαν αναγνωριστεί έκτακτα έσοδα ύψους €14 εκατ. από μεταβιβάσεις συμμετοχών και από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25%. Πρέπει, επιπλέον, να αναφερθεί ότι αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων από ορκωτούς εκτιμητές δεν έγιναν το τρίτο τρίμηνο του 2007 και θα διεξαχθούν στο τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία:

(ποσά σε € εκατ.)

2007

2006

Μεταβολή

Κύκλος εργασιών

67,3

80,5

-16,39%

Μεταβολή εύλογης αξίας ακινήτων

19,5

43,2

-54,86%

E.B.I.T.D.A.

47,1

73,2

-35,65%

Αποτελέσματα μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

24,0

46,3

-48,16%

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

418,1

360,2

16,07%

Ο συνολικός κύκλος εργασιών από τις μισθώσεις των δύο εμπορικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos”, έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

(ποσά σε € εκατ.)

9μηνο 2007

9μηνο 2006

Διαφορά

Έσοδα από “The Mall Athens”

23,7

20,6

15,04%

Έσοδα από “Mediterranean Cosmos”

12,7

10,4

22,11%

Σύνολο

36,4

31,0

17,42%

Σημείωση: Τα μεγέθη αφορούν το 100% της λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων

Εκτός από την επιτυχή λειτουργία των δύο εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos” θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε η σημαντική μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων από €13,3 εκατ. σε €9,0 εκατ.

Μείωση σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development το 9μηνο του 2007, ο οποίος ανήλθε σε €67,3 εκατ. έναντι €80,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στον υψηλό αριθμό μεταβιβάσεων διαμερισμάτων του οικιστικού συγκροτήματος «Ήλιδα» που είχε πραγματοποιηθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2006 (75 διαμερίσματα έναντι 30 την αντίστοιχη φετινή περίοδο) καθώς επίσης και στην μόνο κατά το ήμισυ ενοποίηση της θυγατρικής εταιρείας Lamda Olympia Village AE., ιδιοκτήτριας του “The Mall Athens”, 50% της οποίας μεταβιβάστηκε στην HSBC το Νοέμβριο του 2006.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

€ (εκατ.)

Εκμετάλλευση

Ακίνητης

Περιουσίας

Πωλήσεις Ακινήτων

Λοιπές Δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ

9μηνο 2007

27,9

26,3

13,1

67,3

9μηνο 2006

33,6

37,8

9,1

80,5

Οι στόχοι ανάπτυξης και στρατηγικής της εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των υπαρχουσών επενδύσεων. 

    Ολοκλήρωση εντός της επόμενης διετίας των νέων αναπτύξεων ακινήτων: Εμπορικό κέντρο “The Golden Hall” στην Αθήνα, παραθεριστικές κατοικίες στην Αίγινα, κτίριο γραφείων και χώροι αποθήκευσης στο Βουκουρέστι, κτίριο γραφείων, εμπορικοί χώροι και συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στη Σόφια, οικιστικό συγκρότημα, εμπορικό και οικιστικό συγκρότημα στη Σερβία καθώς και συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών στο Μαυροβούνιο. Το συνολικό ύψος των συγκεκριμένων αυτών επενδύσεων αναμένεται να ανέλθει στα €430 εκατ.
  • Στρατηγική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα σε αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικές χρήσεις (malls, outlets, big boxes) καθώς και σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτημάτων. Επίσης, η εταιρεία επιδιώκει την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς έργων Σ.Δ.Ι.Τ.
  • Περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο με σκοπό νέες συμφωνίες για αναπτύξεις συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων και εμπορικών κέντρων, καθώς και δραστηριοποίηση σε νέες αγορές όπως Τουρκία, Ρωσία και Ουκρανία.
  • Συνέχιση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς καθώς και με Ελληνικούς ομίλους.

Συνολικά, η εταιρεία εξετάζει τις προοπτικές μιας σειράς αναπτύξεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΝΑ Ευρώπη ύψους €700 εκατ. ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των €400 εκατ. νέων επενδύσεων που είχε τεθεί για την διετία 2007-2008.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του 9μήνου 2007 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες Έθνος και Ναυτεμπορική στις 16/11/2007 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.lamda-development.net) την ίδια μέρα.