Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Η LAMDA Development S.A., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1, παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2014 ως ακολούθως:

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2013: Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2013.

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014 και τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014 και τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014 και τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2013, θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( www.lamda-development.net ) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών( www.helex.gr ).