Όμιλος εταιρειών LAMDA Development: Οικονομικά μεγέθη Α' τριμήνου 2003

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όμιλος εταιρειών LAMDA Development: Οικονομικά μεγέθη του Α’ τριμήνου 2003


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development για τo Α’ τρίμηνο του 2003 διαμορφώθηκε στα € 12.916 χιλιάδες. Την ίδια περίοδο, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου LAMDA Development, διαμορφώθηκαν στα € 923 χιλιάδες.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

Α’ Τρίμηνο 2003
Κύκλος Εργασιών (χιλ. €)12.916
Κέρδη προ φόρων (χιλ. €)923

Ο κος Λάμπρος Αναγνωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εταιρειών της LAMDA Development, με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών του πρώτου τριμήνου δήλωσε: «Η LAMDA Development έχει αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση σημαντικών έργων επίγειων, θαλάσσιων και εναέριων υποδομών. Εκτιμούμε πως, εξαιτίας της εποχικότητας που παρατηρείται στις πωλήσεις, το υπάρχoν αγοραστικό ενδιαφέρον για τα έργα που αναπτύσσονται θα μετουσιωθεί σε πωλήσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2003. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, σημαντικά στη διαμόρφωση των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Με δεδομένες τις παραπάνω εξελίξεις, το 2003 θέτουμε ως στόχο να εργαστούμε μεθοδικά ώστε να παραδώσουμε έγκαιρα τα σύγχρονα, πρότυπα έργα υποδομής που αναπτύσσουμε καθώς και να συνεχίσουμε την σταθερή αναπτυξιακή μας πορεία».

Σημειώνεται ότι σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2002 παρουσιάστηκε μείωση 8,6% και 14,7% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αντίστοιχα.

H πορεία των εταιρειών του Ομίλου

LAMDA Estate Development S.A. (100% συμμετοχή της LAMDA Development S.A.)

Εξαιτίας της εποχικότητας των πωλήσεων, η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε πωλήσεις ακινήτων. Παρολ’ αυτά, η κερδοφορία της συνεχίζεται και διαμορφώνεται στα € 1.215 χιλ.. Επιπλέον, παρουσιάζει σημαντική αύξηση στο κύκλο εργασιών της σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2002 της τάξεως του 15,2%.

LAMDA Prime Properties S.A. (100% συμμετοχή της LAMDA Development S.A.)

Το Μέγαρο Cecil που στεγάζει γραφεία έχει ενοικιαστεί στο 100% και αποδίδει σταθερά μηνιαία απόδοση, μέσω των εισπρακτέων μισθωμάτων. Έτσι, η εταιρεία παρουσιάζει αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 138% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2002. Σημαντική αύξηση σημειώνεται, επίσης, και στα προ φόρων αποτελέσματα, η οποία ανέρχεται σε 204%.

EFG Eurobank Properties S.A. (29,9% συμμετοχή της LAMDA Development S.A.)

Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση κατά 34% στα προ φόρων αποτελέσματα του A’ τριμήνου 2003 και συνεχίζει με επιτυχία το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Swissport LAMDA Hellas S.A. (50% συμμετοχή της LAMDA Development S.A.)

Η εταιρεία παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη στα οικονομικά της στοιχεία κατά το A’ τρίμηνο του 2003, παρουσιάζοντας 28% αύξηση στο κύκλο εργασιών της και 43% αύξηση στα προ φόρων αποτελέσματά της, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2002. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου του ότι το ανταγωνιστικό περιβάλλον συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες και ο τομέας των αερομεταφορών σε διεθνές επίπεδο προσπαθεί να σταθεροποιηθεί.

LAMDA Shipyards and Marine Services S.A. (75% συμμετοχή της LAMDA Development S.A.)

Η εταιρεία παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 61% και της κερδοφορίας της κατά 65%, λόγω της εποχικότητας των εμπορικών ναύλων, της αύξησης που παρουσιάζουν οι ναύλοι και της καθυστέρησης έναρξης του έργου του πολεμικού ναυτικού, το οποίο ξεκινά αυτές τις ημέρες.

Προς τους Συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,
Πανδώρα Λυκούρη 210 6852400 (εσωτ.203), 210 6835 403