Παρατηρητής στο Δ.Σ.

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 26.3.2015 ο κ. Akshay Shah θα παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του παρατηρητή εκ μέρους των Επενδυτικών Κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η GSO Capital Partners L.P. ( εφεξής οι «Μέτοχοι GSO»), σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική από 26.8.2014 Συμφωνία Μετόχων μεταξύ της Consolidated Lamda Holdings, των Μετόχων GSO και της Εταιρείας.