Πώληση ιδίων μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Η LAMDA Development S.A. σε συνέχεια της από 12-10-2010 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι σε εφαρμογή της από 11-10-2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ολοκληρώθηκε εντός της νόμιμης τριετούς προθεσμίας από την ημερομηνία απόκτησής τους, η πώληση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 282.249 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με μέση τιμή πώλησης 4,00 ανά μετοχή.