Πώληση LAMDA Shipyards

Η LAMDA Development S.A. στο πλαίσιο επικέντρωσης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας, ανακοινώνει ότι στις 4/9/2006 προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία Privatsea M.S. Holding Ltd, συμφερόντων Ομίλου Λάτση για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών, που κατείχε στην LAMDA Shipyards S.A., ήτοι ποσοστού 75% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 10,9 εκατομμύρια ευρώ. Το ανωτέρω τίμημα είναι αυξημένο κατά 1,4 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με την έκθεση αποτίμησης της αξίας της εταιρείας, ποσού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο εκτιμητή ALPHA BANK και αναμένεται να βελτιώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα της LAMDA Development κατά 1,1 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία LAMDA Shipyards S.A. παρουσίασε λειτουργικές ζημίες κατά την χρήση 2004 ποσού 0,8 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τη χρήση 2005 ποσού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ και κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2006 ποσού 4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή συσσωρευμένες λειτουργικές ζημίες τριετίας περίπου 7,1 εκατομμυρίων ευρώ.