Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων & ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων και ανακοινώσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Δημοσίευση Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2005: Τρίτη 21 Μαρτίου 2006.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σχετικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2005: Τετάρτη 5 Απριλίου 2006.

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2006: Δευτέρα 29 Μαΐου 2006.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 23 Ιουνίου 2006.

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2006: Πέμπτη 31 Αυγούστου 2006.

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2006: Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2006.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2005.