Πρόσκληση δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετοχών - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
-

LAMDA DEVELOPMENT A.E.
Α.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης: 18 Σεπτεμβρίου 2002
Περίοδος Aσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης: 24 Σεπτεμβρίου 2002 – 8 Οκτωβρίου 2002
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης: 24 Σεπτεμβρίου 2002 – 2 Οκτωβρίου 2002

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7/6/2002 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 8.697.750 με την έκδοση 28.992.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων, με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και με τιμή διάθεσης τέσσερα Ευρώ (€ 4,00) ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους € 107.272.250 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης θα ανέλθουν σε € 115.970.000.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση έχουν οι Μέτοχοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2002. Από την επόμενη Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2002 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ορίζεται από Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2002 έως Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2002.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την αποκοπή νέων μετοχών θα είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. καθ΄όλη τη διάρκεια της προθεσμίας ασκήσεώς τους εκτός από τις τελευταίες 4 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της άσκησής τους. Συνεπώς η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης είναι: 24 Σεπτεμβρίου 2002 – 2 Οκτωβρίου 2002. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2002) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της EFG Eurobank Ergasias. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για Aσκηση Δικαιώματος Προτίμησης την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους.

Με την εγγραφή τους οι κκ Μέτοχοι θα πρέπει να καταβάλλουν την αξία των μετοχών (€ 4,00 για κάθε μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο ΧΑΑ.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους, οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά τη κρίση του ΔΣ της Εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από τη παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2002. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρείας, Λαοδικείας 16 και Νυμφαίου, Αθήνα, στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias καθώς και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω του Τύπου.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2002
Το Διοικητικό Συμβούλιο