Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

«LAMDA DEVELOPMENT - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00’ στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «King George Palace», (οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 3, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του άρθρου 4, παρ.7 & 8, του N. 3556/2007 και του σχετικού Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), η εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) και να καταθέσουν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ. 210-3523300, fax. 210-3523600, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

23 Απριλίου 2008