Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/ 1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Athens Plaza», (Πλατεία Συντάγματος), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Επικύρωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.
  6. Εναρμόνιση του Καταστατικού βάσει του Ν. 3604/ 2007 και σχετική τροποποίηση των άρθρων 1 - 4 και 6 - 35.
  7. Τροποποίηση των όρων του προγράμματος διάθεσης μετοχών που αποφασίστηκε με την από 23.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.
  8. ʼλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ή εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό μέσω της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στην Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία 142 34, τηλ.: 210 3523300, fax: 210 3523600) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρούσι, 20.04.2010