Σε αναπτυξιακή τροχιά η LAMDA Development Α.Ε. με ενίσχυση των ενοποιημένων μικτών αποτελεσμάτων κατά 22% για το 2003

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε αναπτυξιακή τροχιά η LAMDA Development Α.Ε. με ενίσχυση των ενοποιημένων μικτών αποτελεσμάτων κατά 22% για το 2003


Σημαντική αύξηση της τάξεως του 22,34% παρουσιάζουν τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της LAMDA Development, τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 15.227 χιλιάδες έναντι € 12.446 χιλιάδων της χρήσεως του 2002.

Αύξηση σε ποσοστό 17,26% σημείωσε και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας, ο οποίος ανήλθε στα € 74.473 χιλιάδες έναντι € 63.514 χιλιάδων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2002.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 4.650 χιλιάδες, έναντι € 7.052 χιλιάδων του 2003, σημειώνοντας μείωση κατά 34,07%.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)Χρήση 2003Χρήση 2002Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών74.47363.514+17,26%
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης15.22712.446+22,34%
Κέρδη προ φόρων4.650 7.052-34,07%


Όμιλος εταιρειών LAMDA Development

Ιδιαίτερα θετικές είναι στην πλειοψηφία τους οι μεταβολές των οικονομικών μεγεθών που παρουσιάζουν στη χρήση του 2003 οι περισσότερες από τις θυγατρικές του oμίλου εταιρειών LAMDA Development και διαμορφώνονται ως εξής:

LAMDA Estate Development A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 7.642 χιλιάδες, ενώ σημειώνεται αύξηση στον κύκλο εργασιών της τάξεως του 31,8% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2002.

LAMDA Prime Properties A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Tα σταθερά έσοδα από την πλήρη μίσθωση του Μεγάρου Cecil στο Κεφαλάρι, του οποίου οι εργασίες αναπαλαίωσης ολοκληρώθηκαν το 2002 και σήμερα στεγάζει εγκαταστάσεις γραφείων, ενισχύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και αυτή τη χρονιά. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 323% σημειώνεται στα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας, ενώ η αύξηση του κύκλου εργασιών ανέρχεται σε ποσοστό 53,2% σε σύγκριση με τη χρήση του 2002.

EFG Eurobank Properties A.Ε. (29,9% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Αύξηση σε ποσοστό 33,37% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, τη χρήση 2003, σε σχέση με αυτή του 2002, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1.967 χιλιάδες, μειωμένα σε ποσοστό 36,8%.*

* Η εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο καθαρής θέσης και κατά συνέπεια η αναλογία επί των καθαρών κερδών λαμβάνεται μετά την αφαίρεση των φόρων εισοδήματος και κεφαλαίου.

Swissport LAMDA Hellas A.Ε. (50% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η εταιρεία συνέχισε την ανάκαμψη στα οικονομικά της στοιχεία και κατά τη χρήση του 2003, επιδεικνύοντας 20,32% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και σημαντικό περιορισμό στην προ φόρων ζημιά κατά 80,79% σε σχέση με το 2002. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία και είναι εμφανή τα σημάδια ανάκαμψης μέσα στο δύσκολο περιβάλλον του τομέα των μεταφορών.

LAMDA Shipyards and Marine Services A.E. (75% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η εταιρεία παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 14,69% παρουσιάζει κέρδη προ φόρων της τάξεως των € 268 χιλιάδων. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα της εταιρείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2003, θέτοντας τη βάση για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της LAMDA Shipyards κατά το 2004.

LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E. (97,8% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

H εταιρεία αναπτύσσει το Ολυμπιακό Χωριό Τύπου στο Μαρούσι, το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης ακινήτων στη χώρα μας, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 202.000 τ.μ. και με προϋπολογισμό € 400 εκατομμύρια. Αρχικά, το Ολυμπιακό Χωριό Τύπου θα αξιοποιηθεί ως κέντρο φιλοξενίας των δημοσιογράφων του ξένου τύπου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και θα συμβάλλει καθοριστικά στη θετική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, θα διαμορφωθεί σε πρότυπη οικιστική περιοχή με 60.000 τ.μ. πάρκο και πρωτοποριακό εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο 60.000 τ.μ.. Τα έσοδα από πωλήσεις και ενοικιάσεις χώρων αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν από το 2004.

PYLEA A.E. (60,1% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

H εταιρεία αναπτύσσει το Mediterranean Cosmos, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη. Τα έσοδα από τις ενοικιάσεις των χώρων αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν από το 2004.

LAMDA HELLIX A.E. (85% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών outsourcing ειδικών κτιριακών υποδομών υψηλής τεχνολογίας αδιάλειπτης λειτουργίας (Mission Critical Facilities) για τη στέγαση & λειτουργία κρίσιμων συστημάτων