Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ όπως προτείνεται να τροποποιηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20-5-2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" και διακριτικό τίτλο "LAMDA DEVELOPMENT S.A.".2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιριών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, για ίδιο λογαριασμό.
β. Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων.
γ. Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων.
δ. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.
ε. Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών τρίτων επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής, όπως αεροδρόμια και αερομεταφορές, διακίνηση εμπορευμάτων, κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, σκάφη αναψυχής, εμπορικά κέντρα κλπ.
στ. Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.
2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:
α. Να ασκεί τις δραστηριότητές της είτε η ίδια, είτε με την σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής φύσεως εταιρείες, είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
ΑΡΘΡΟ 3
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους.
3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
ΑΡΘΡΟ 4
1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την 15 Νοεμβρίου 1977 που έγινε η δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 3311/15.11.77) και λήγει την 14 Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διαρκείας της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι
ΑΡΘΡΟ 5
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (20.000.000) διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 3311/15.11.1977 φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με την από 28.11.1979 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000.000) με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ, η κάθε μία.
Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 3630/7.12.1979 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με την από 24.10.1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000.000) με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 3587/25.11.1985 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με την από 30.6.1986 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (25.000.000) με την έκδοση 25.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική Τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2969/26.9.1986 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με την από 30.6.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (35.000.000) με την έκδοση 35.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4837/18.12.1991 φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια από 30.6.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι αρχικές 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμιά, μετατράπηκαν σε ισόποσης και ίσης ονομαστικής αξίας ανώνυμες μετοχές.
Με την από 6.11.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω Κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (100.000.000) με την έκδοση 100.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5693/29.12.1992 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.6.1994 αποφάσισε ομόφωνα την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από δραχμές 1.000 σε δραχμές 100 ανά κοινή ανώνυμη μετοχή με ανταλλαγή μιας (1) παλαιάς μετοχής με δέκα (10) νέες, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5056/30.8.1994 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9.9.1994 αποφάσισε ομόφωνα την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά Δρχ. 41.500.000 με την έκδοση 415.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης δρχ. 1.400 ανά μετοχή και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.7.95 καθορίσθηκε ο τρόπος καλύψεως της αυξήσεως σε ιδιωτική και δημόσια εγγραφή. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5526/26.9.1995 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με την από 25.4.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1792/6.5.1996 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.11.1999 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 363.500.000 δρχ. με την έκδοση 3.635.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία, ως ακολούθως:
α. κατά 120.750.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών φορολογημένων βάσει του ʼρθρου 8 του Νόμου 2579/1998 και
β. κατά 242.750.000 δρχ. με καταβολή μετρητών, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9523/30.11.1999 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.1.2000 αποφάσισε ομόφωνα (α) την ανάκληση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.11.1999 και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια οκτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.208.125.000) δρχ. με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (12.081.250) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία, ως ακολούθως:
α. Κατά τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια (483.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων (4.830.000) μετοχών, και
β. Κατά επτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (725.125.000) δρχ. με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) δραχμών ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δραχμές τριάντα εννέα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (39.156.750.000), όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1066/15.2.2000 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με την από 14-6-2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:
α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.254.156 δρχ. με κεφαλοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 100 σε 102,225 δρχ. και
β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.481.879.156 δρχ (ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι δραχμές) ή 4.348.875 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 14.496.250 (δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δραχμών ή 0,30 ευρώ η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6376/23.7.2001 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με την από 7.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8.697.750 ευρώ με την έκδοση 28.992.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 3,70 ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 13.046.625 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.488.750 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6897/8.7.2002 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με την από 22.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.6.2001. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων εξήντα (31.260) ευρώ, που καταβλήθηκε ολοσχερώς, με την έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (104.200) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 1,50 ευρώ, ενώ το ποσό των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (156.300) ευρώ κατατέθηκε σε πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 13.077.885 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.592.950 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 29.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 14.6.2001 και 7.6.2002. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (57.870) ευρώ με την έκδοση εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων (192.900) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (289.350) ευρώ.
Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 13.135.755 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.785.850 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 7.6.2002 και 19.6.2003. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (73.230 €) ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (244.100) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (1,80 €) ανά μετοχή για 40.600 μετοχές (του 2ου Προγράμματος) και δύο ευρώ (2,00 €) ανά μετοχή για 203.500 μετοχές (του 3ου Προγράμματος), με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (406.850 €) ευρώ.
Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 13.208.985 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 44.029.950 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
ΑΡΘΡΟ 6
1. Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία γίνεται αύξηση του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του ποσού που είχε ύστερα από σχετική τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
4. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν.2190/1920. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί, άρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.
ΑΡΘΡΟ 7
1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον φυσικά ο Νόμος το επιτρέπει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στον Κ.Ν. 2190/1920και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2. Εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο δεν εκδίδονται τίτλοι και οι μετοχές καταχωρίζονται στο μητρώο που τηρούνται οι κινητές αξίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8
1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νομικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παράδοση αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ’ αυτές.
ΑΡΘΡΟ 9
Τα περί πιστοποίησης της εκάστοτε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 10
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι είτε όχι. Τα μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δύνανται να επανεκλέγονται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.
3. Εάν για οιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, αυτές αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Καταστατικού, οι οποίοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους.
4. Σε περίπτωση που η αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών δεν είναι εφικτή είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση αναπληρωματικά μέλη είτε διότι ο αριθμός τους εξαντλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να εκλέξει συμβούλους σε αντικατάσταση των ελλειπόντω, είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας από τα υπόλοιπα μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.
5. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
6. Η εκλογή των συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των απομενόντων συμβούλων δεν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την κένωση μίας ή περισσότερων θέσεων συμβούλων.
7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
8. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη (ενδεχομένως και ένα) του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 11
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.
2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι’ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνο υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.
ΑΡΘΡΟ 12
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3α του Κ.Ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
ΑΡΘΡΟ 14
Τα σχετικά ζητήματα με τη σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του ΔιοικητικούΣυμβουλίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 15
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα Ελληνικά καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το γραμματέα αυτού. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»).
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο μη μέλος του για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 16
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, την διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κλπ, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του ή υπάλληλο της Εταιρείας ή οποιονδήποτε τρίτο. Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνεται γενικά για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις.
ΑΡΘΡΟ 17
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούνται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων, ή οποιωνδήποτε τρίτων που ορίζονται με απόφασή του. Η εκπροσώπηση μπορεί να ανατίθεται σε ένα μόνο πρόσωπο ή και σε περισσότερα διαζευκτικά ή και σε σύμπραξη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται επίσης τα πρόσωπα (μέλη του ή όχι) που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους.Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται στους εκπροσώπους της Εταιρείας η δυνατότητα να ορίζουν πληρεξουσίους τους για την άσκηση μέρους ή του συνόλου της εξουσίας την οποία οι ίδιοι έχουν.Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 18
Καταργήθηκε με την από 30.6.2000 Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 19
Τα ζητήματα τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αμοιβή αυτών καθώς και τα θέματα παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ     Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 20
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 21μ   Καταργείται   ΑΡΘΡΟ 22    Καταργείται    ΑΡΘΡΟ 23    Καταργείται
ΑΡΘΡΟ 24
Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.
ΑΡΘΡΟ 25    Καταργείται
ΑΡΘΡΟ 26
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.
2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το Γραμματέα αυτού ή άλλο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με ειδική απόφασή του έχει εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 27      Καταργείται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 28
Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και και ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει
ΑΡΘΡΟ 29
Αναφορικά με τα ζητήματα και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ     Εταιρική Χρήση
ΑΡΘΡΟ 30
Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 31     Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφορμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.