ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Νόμου 3556/2007, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων προτίθεται να τροποποιήσει ως ακολούθως το άρθρο 5 του Καταστατικού της με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που έχει συγκληθεί και θα πραγματοποιηθεί την 29η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00πμ. στο ξενοδοχείο Hilton, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46, στην Αθήνα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (20.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1000 δρx. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 3311/ 15.11.1977 φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 28.11.1979 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000.000 δρχ.) με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ, η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 3630/ 07.12.1979 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Με την από 24.10.1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000.000 δρχ.) με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 3587/ 25.11.1985 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Με την από 30.06.1986 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (25.000.000 δρχ.) με την έκδοση 25.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2969/ 26.09.1986 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. Με την από 30.06.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (35.000.000 δρχ.) με την έκδοση 35.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4837/ 18.12.1991 φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την ίδια από 30.06.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι αρχικές 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμιά, μετατράπηκαν σε ισόποσης και ίσης ονομαστικής αξίας ανώνυμες μετοχές.

6. Με την από 06.11.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω Κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (100.000.000 δρχ.) με την έκδοση 100.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5693/ 29.12.1992 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.1994 αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1.000 δρχ. σε 100 δρχ. ανά κοινή ανώνυμη μετοχή με ανταλλαγή μιας (1) παλαιάς μετοχής με δέκα (10) νέες, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5056/ 30.08.1994 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

8. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.09.1994 αποφάσισε ομόφωνα την εισαγωγή των μετοχών της Eταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 41.500.000 δρχ. με την έκδοση 415.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1.400 δρχ. ανά μετοχή και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.07.1995 καθορίσθηκε ο τρόπος καλύψεως της αυξήσεως σε ιδιωτική και δημόσια εγγραφή. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5526/ 26.09.1995 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

9. Με την από 25.04.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/ 1995, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1792/ 06.05.1996 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

10. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.11.1999 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 363.500.000 δρχ. με την έκδοση 3.635.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, ως ακολούθως:

α. Kατά 120.750.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών φορολογημένων βάσει του άρθρου 8 του Νόμου 2579/ 1998 και

β. Kατά 242.750.000 δρχ. με καταβολή μετρητών,

όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9523/ 30.11.1999 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

11. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.01.2000 αποφάσισε ομόφωνα (α) την ανάκληση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.11.1999 και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια οκτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.208.125.000) δρχ. με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (12.081.250) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, ως ακολούθως:

α. Κατά τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια (483.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων (4.830.000) μετοχών, και

β. Κατά επτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (725.125.000) δρχ. με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) δρχ. ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τριάντα εννέα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (39.156.750.000) δρχ., όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1066/ 15.02.2000 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

12. Με την από 14.06.2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.254.156 δρχ. με κεφαλοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ. και

β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.481.879.156 δρχ (ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι δραχμές) ή € 4.348.875 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 14.496.250 (δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή € 0,30 η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6376/ 23.07.2001 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

13. Με την από 07.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 8.697.750 με την έκδοση 28.992.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 4,00 ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά € 3,70. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.046.625, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.488.750 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6897/ 08.07.2002 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

14. Με την από 22.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.06.2001. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων εξήντα (31.260) ευρώ, που καταβλήθηκε ολοσχερώς, με την έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (104.200) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 1,80 ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά € 1,50, ενώ το ποσό των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (156.300) ευρώ κατατέθηκε σε πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.077.885, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.592.950 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

15. Με την από 29.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 14.06.2001 και 07.06.2002. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (57.870) ευρώ με την έκδοση εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων (192.900) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 1,80 ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (289.350) ευρώ. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.135.755, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.785.850 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

16. Με την από 30.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 07.06.2002 και 19.06.2003. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (73.230) ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (244.100) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 1,80 ανά μετοχή για 40.600 μετοχές (του 2ου Προγράμματος) και € 2,00 ανά μετοχή για 203.500 μετοχές (του 3ου Προγράμματος), με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (406.850) ευρώ. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.208.985, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 44.029.950 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

17. Με την από 16.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 23.06.2006 και 20.05.2010. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (68.115,00) ευρώ με την έκδοση διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πενήντα (227.050) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 2,50 ανά μετοχή, με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (499.510,00) ευρώ.

18. Με την από 17.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 23.06.2006 και 20.05.2010. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα (3.210,00) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων επτακοσίων (10.700) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 2,50 ανά μετοχή, με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (€23.540,00) ευρώ.

19. Με την από 17.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 23.06.2006 και 20.05.2010. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (€43.394,10) με την έκδοση εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (144.647) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50) για ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (88.950) μετοχές, τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (€4,50) για σαράντα τρείς χιλιάδες και μία (43.001) μετοχές και δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (€2,30) για δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι μετοχές (12.696), με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (€401.686,20).

20. Με την από 29η Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 150.000.000 με την έκδοση [•] νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € [•] ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά € [•].
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € [•], ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε [•] κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν [•]/[•] φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.