Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Γνωστοποιείται από την LAMDA Development S.A., ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, μετά την εκλογή του και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Ιουνίου 2014, συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα ως ακολούθως:

- Δρ. Πέτρος Καλαντζής, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

- Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

- Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Πολίτης, μη εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Θεοδώρα Ζερβού, μη εκτελεστικό μέλος

- Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος