Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Γνωστοποιείται από τη LAMDA DEVELOPMENTS.A. (εφεξής η Εταιρεία), ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, μετά την εκλογή του και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαρτίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα ως ακολούθως:

1. Αναστάσιος Γιαννίτσης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Οδυσσεύς Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Αφεντούλης, μη εκτελεστικό μέλος
6. Ευτύχιος Βασιλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Ιωάννης Καραγιάννης, μη εκτελεστικό μέλος
9. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Ευγενία Παΐζη, μη εκτελεστικό μέλος