ΣΥΜΦΩΝΙΑ LAMDA DEVELOPMENT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ MEDITERRANEAN COSMOS ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η εταιρεία LAMDA Development S.A., μέσω θυγατρικής της, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας αγοράς του 39,9% του Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη. Με τη συμφωνία αυτή η LAMDA Development αποκτά το 100% της ιδιοκτησίας του Mediterranean Cosmos και τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του εμπορικού κέντρου. Η κίνηση αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στον κλάδο.


H μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών από εταιρεία συμφερόντων SONAE SIERRA ΚΑΙ ACROPOLE CHARAGIONIS, αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει η συμφωνία, μεταξύ των οποίων είναι και η λήψη των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει σε τριανταοκτώ εκατομμύρια ευρώ (€ 38.000.000,00) περίπου, ποσό το οποίο βασίστηκε σε απόδοση (yield) 9,25%.