Συνεχίζεται η σημαντική αύξηση λειτουργικών μεγεθών για τη LAMDA Development το Α' εξάμηνο του 2002

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development για τo Α’ εξάμηνο του 2002 διαμορφώθηκε στα € 34.900 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 116% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2001.

Την ίδια περίοδο, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου LAMDA Development, διαμορφώθηκαν στα € 1.777 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 63% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2001.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

Α' Εξάμηνο 2002Α’ Εξάμηνο 2001Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών (χιλ. €)34.90016.134+116%
Κέρδη προ φόρων (χιλ. €)1.7771.088+ 63%


Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2002 παρουσιάζει βελτίωση στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001, ίση με 345%. Τα κέρδη ανέρχονται σε € 3.124 χιλ., κυρίως λόγω των υψηλών μερισμάτων που εισέπραξε από τις θυγατρικές της.

Ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά και των υπόλοιπων θυγατρικών της, εξελίσσονται ικανοποιητικά και η διοίκηση εκτιμά ότι η χρήση θα κλείσει σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Λάμπρος Αναγνωστόπουλος: «Η δυναμική και αλματώδης ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλων των εταιρειών του Ομίλου, αντικατοπτρίζεται στα ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα και του Α΄ εξαμήνου του 2002. Η LAMDA Development παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία στα αποτελέσματά της και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα σε σημαντικό αριθμό έργων σε ολόκληρη τη χώρα».

Η εξέλιξη των εταιρειών

LAMDA Development Α.Ε.
Η LAMDA Development προχωράει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μετά την έγκριση, που έλαβε στα μέσα Αυγούστου από το Δ.Σ. του ΧΑΑ. Σύμφωνα με τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κάθε μια παλαιά μετοχή δικαιούται να εγγραφεί για δύο νέες με τιμή διάθεσης € 4,00 ανά μετοχή. Η ημερομηνία έναρξης της άσκησης των δικαιωμάτων και της διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑΑ θα ανακοινωθεί δια του τύπου. Τα κεφάλαια της αύξησης προορίζονται για τη χρηματοδότηση των έργων της εταιρείας, με κυριότερο το Χωριό Τύπου στο Μαρούσι.

LAMDA Estate Development S.A. (100% συμμετοχή της LAMDA Development)
Η Δημιουργία Α.Ε. επεκτείνοντας σημαντικά και στο Α’ εξάμηνο τις δραστηριότητές της στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων παρουσιάζει αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 330%, € 8.625 χιλ. Η συμμετοχή της στο ενοποιημένο αποτέλεσμα ανέρχεται σε € 3.338 χιλ. εμφανίζοντας θεαματική αύξηση κατά 1.203% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

EFG Eurobank Properties A.E. (29,9% συμμετοχή της LAMDA Development)
Η EFG Eurobank Properties συνεχίζοντας τη θετική της πορεία συμμετέχει στη διαμόρφωση του ενοποιημένου αποτελέσματος με € 143 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

Swissport LAMDA Hellas A.E. (50% συμμετοχή της LAMDA Development)
Ο κύκλος εργασιών της Swissport LAMDA Hellas A.E. για το Α΄ εξάμηνο του 2002 ανέρχεται σε € 8.767 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2001. Τα προβλήματα του ευρύτερου χώρου των αερομεταφορών εξακολουθούν να βαρύνουν τα αποτελέσματα της εταιρείας, η οποία παρουσιάζει ζημιές, ωστόσο, τα προβλήματα αυτά σταδιακά αντιμετωπίζονται.

LAMDA Shipyards S.A. (75% συμμετοχή της LAMDA Development)
Στον τομέα των υπηρεσιών, η ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα Ήφαιστος Ελλάς Ναυπηγεία Α.Ε. παρουσιάζει αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 134%, € 16.990 χιλ. λόγω των σημαντικών νέων έργων που έχει αναλάβει. Η συμμετοχή της εταιρείας στα ενοποιημένα κέρδη ανέρχεται σε € 445 χιλ.

Προς τους Συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,
Πανδώρα Λυκούρη 6852400 (εσωτ.203), 6835 403