Υπογραφή Μνημονίου The Mall - HSBC

Η Εταιρεία LAMDA Development S.A. προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συμφωνίας με την HSBC Property Investments Ltd, με αντικείμενο τη μεταβίβαση του 50% της συμμετοχής της στο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο The MALL Athens, που κατέχει η θυγατρική της LAMDA Olympia Village A.E.

Το μνημόνιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA Development S.A. και την Επιτροπή Επενδύσεων της HSBC Specialist Investments Ltd, ενώ η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την υπογραφή των συμβολαίων και αφού ληφθούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες από τις εποπτεύουσες αρχές.

Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η HSBC Property Investments Ltd θα αποκτήσει 13.006.105 μετοχές της εταιρείας LAMDA Olympia Village, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49.239% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η αποτίμηση του The MALL Athens βασίστηκε σε συντελεστή κεφαλαιοποίησης (yield) 6.1%, που οδήγησε τη συνολική του αξία σε ποσό περίπου 410 εκ. ευρώ. Το τίμημα της συναλλαγής υπολογίσθηκε με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων της εταιρείας LAMDA Olympia Village και αναμένεται να ανέλθει σε 135 εκ. ευρώ περίπου.

Η LAMDA Development αναμένεται να επωφεληθεί σημαντικά από τις στρατηγικές συνέργιες, που προκύπτουν στους τομείς της ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων μέσα από τη συνεργασία με την HSBC Property Investments Ltd.

Η αντλούμενη ρευστότητα προβλέπεται να διοχετευθεί στις νέες επενδύσεις που σχεδιάζει η Εταιρεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κέντρο - Ανατολική Ευρώπη, με γνώμονα πάντα τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων και τη διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου.